Missie en visie

Missie en visie

De missie van onze school.

Wij staan borg voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de brede ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde leerlingen. Wij bereiden ze op cognitief en sociaal-emotioneel gebied voor op de maatschappij waarin zij nu en in de toekomst functioneren. Wij vinden respect, rechtvaardigheid, solidariteit en verdraagzaamheid waarden die belangrijk zijn. De kernwaarden van onze visie zijn: groei, eigenheid en autonomie.

Onze visie op onderwijs.

Onderwijs is steeds aan verandering onderhevig geweest en dat zal nu en in de toekomst ook zo blijven. Wij willen kwalitatief goed onderwijs verzorgen dat beantwoordt aan de eisen van de huidige en toekomstige tijd en waar waarden en normen een leidende rol in blijven spelen.

Goed onderwijs betekent dat wij steeds meer begeleider van kinderen worden  die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Wij zullen steeds meer structuur aan moeten brengen in de hoeveelheid aan informatie die kinderen vanuit allerlei hoeken op zich af horen en zien komen. Naast deze rol die onderwijs in de toekomst steeds meer vervult, willen we  kwaliteit van onderwijs blijven realiseren middels aandacht voor ons leerstofaanbod.

De kernwaarden van onze visie zijn:

GROEI: groei staat voor het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied, vanuit een doorgaande lijn. Hierbij besteden we aandacht aan het samen ontdekken van talenten en interesses binnen een rijke leeromgeving. We maken ontwikkeling zichtbaar naar kinderen en ouders.

EIGENHEID: wij geven iedereen de ruimte om zichzelf te zijn en zich naar eigen kunnen te ontwikkelen. We moedigen kinderen aan om eigen keuzes te maken, zichzelf te leren kennen en elkaar te accepteren zoals we zijn. We doen dit binnen een veilige, stimulerende omgeving die staat voor het hebben van vertrouwen in jezelf en in elkaar

AUTONOMIE: wij begeleiden kinderen bij de bewustwording van het eigen leerproces. We vinden het belangrijk dat kinderen vanuit intrinsieke motivatie leren en zelfverantwoordelijk zijn. We geven hen de ruimte om hun leerproces, binnen aangegeven kaders, vorm te geven.

 

Vanuit deze kernwaarden willen wij een vertaalslag maken naar de primaire en secundaire processen die binnen onze organisatie een grote rol spelen en zichtbaar aanwezig zijn. In het schema dat als bijlage is toegevoegd wordt de vertaalslag vanuit de kernwaarden gemaakt naar het onderwijsleerproces.

De ontwikkeling van kinderen in al zijn facetten zal in een veilige leeromgeving moeten plaatsvinden: een omgeving waar een kind zich thuis voelt, waar het geborgenheid ervaart. Om bovenstaande zo goed mogelijk na te streven is een goede relatie met ouders heel belangrijk. Ouders worden als essentiële  partner gezien in het volgen van de ontwikkeling van hun kind.

De relatie met externe partners moet er toe bijdragen dat we een wezenlijk bijdrage leveren aan de vorming van een Kindcentrum : onderwijs, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, zorginstellingen en buurtactiviteiten  moeten voor een kwaliteitsimpuls zorgen voor de woonkern Riel.

 

Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl